Zawarte tutaj Warunki regulują zasady na których możesz korzystać z witryny internetowej jakubloster.pl. Wszystkie wizyty, konsultacje i zabiegi podlegają niniejszemu Regulaminowi. Powinieneś zrozumieć, że prosząc o którąkolwiek z naszych Usług, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Należy również pamiętać, że korzystanie z Witryny podlega warunkom zawartym w  Warunkach korzystania z Witryny, które obowiązują niezależnie od tego, czy rezerwujesz jakiekolwiek Usługi za pośrednictwem Witryny.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1),
dalej jako: ”RODO” informujemy, że:

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy zależą od tego w jaki sposób korzystasz z Witryny i naszych Usług. Używamy Twoich danych osobowych, aby dostosować nasze usługi online i sklepowe do Twoich preferencji, aby zapewnić Ci zakupy i Usługi, odpowiadać na Twoje prośby, kontaktować się z Tobą w sprawie dostosowanych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Pełną wersję naszej Polityki prywatności można znaleźć w  Polityce prywatności.

Definicje:
Witryna – serwis internetowy pod adresem jakubloster.pl, za pośrednictwem którego można złożyć zamówienie
Warunki – wymagania, które należy spełnić do realizacji Zamówienia
Usługa – oferta zamieszczona w Witrynie mogąca być lub będąca przedmiotem umowy
Zamówienie – postanowienia końcowe oferowanej Usługi
Treści – zawartość Witryny pod adresem internetowym jakubloster.pl

1. Kontakt – Informacje o nas

1.1 Witryna jest obsługiwana przez firmę Solimed Jakub Loster z siedzibą os. Szymanowskiego 6/LU 32-020 Wieliczka  NIP: 7352149578, REGON: 120193397, która jest zarejestrowana w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

1.2 Możesz skontaktować się z nami za pomocą następującego adresu e-mail: poczta@cmsolimed.pl lub telefonicznie pod numerem: (+48) 516 077 076.

2. Co robimy

2.1 Udostępniamy informacje zdrowotne za pośrednictwem Witryny i oferujemy możliwość umówienia się na wizytę za pośrednictwem naszej platformy internetowej lub telefonicznie w celu konsultacji z zarejestrowanym specjalistą w naszym Centrum Medycznym. Otrzymasz wtedy wybrany w Poradni zabieg leczniczy pod warunkiem wyniku konsultacji i oceny specjalisty co do celowości leczenia.

2.2 Witryna i Usługi świadczone za pośrednictwem Witryny są przeznaczone wyłącznie do użytku przez osoby zamieszkałe w Unii Europejskiej.

2.3 Wszyscy nasi specjaliści kierują się kodeksami etyki zawodowej i postępowania..

3. Nasze kliniki zdrowia

3.1 Możesz umówić się na wizytę u specjalisty online za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie. Będziemy gromadzić Twoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i inne dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu. Według Twojego uznania, prześlemy Ci e-mailem lub SMS-em potwierdzenie, że udało Ci się umówić wizytę w Centrum Medycznym Solimed, potwierdzając datę, miejsce i godzinę wizyty.

3.2 Podczas konsultacji z specjalistą zostaniesz poproszony o wypełnienie kwestionariusza zdrowotnego, który został przygotowany przez odpowiedni personel medyczny i jest zgodny z najlepszymi praktykami medycznymi. Ważne jest, abyś ujawnił wszystkie istotne fakty, ponieważ może to wpłynąć na leczenie i wszelkie porady udzielane przez specjalistów. Zostaniesz również poproszony o potwierdzenie zrozumienia zagrożeń i korzyści związanych z dostępnymi metodami leczenia oraz o zgodę na kontynuację leczenia oraz obowiązujące warunki. Będziesz musiał podpisać formularz zgody, aby to udokumentować.

3.3 Rezerwując spotkanie telefonicznie lub za pośrednictwem Witryny, potwierdzasz, że:

a) Jesteś prawnie zdolny do zawierania wiążących umów;

b) Masz co najmniej 16 lat.

3.4 Nie umawiaj się na spotkanie w imieniu innej osoby, chyba że masz na to pozwolenie od tej osoby. Jeśli rezerwujesz spotkanie dla dziecka, e-mail z potwierdzeniem będzie zawierał szczegóły dokumentacji, którą będziesz musiał przynieść na spotkanie.

3.6 Akceptujesz fakt, że porady podane w Witrynie nie zastępują Twojego lekarza opieki zdrowotnej. Twoim obowiązkiem jest poinformowanie swojego stałego lekarza o leczeniu po konsultacji. Żadne informacje zawarte w Witrynie ani w niniejszych Warunkach nie mogą być interpretowane jako porady medyczne, handlowe, prawne lub inne profesjonalne porady.

4. Twoje dane osobowe

4.1 Wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe będą bezpieczne i przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

4.2 Nasze centrum telefoniczne jest obsługiwane przez Centrum Medyczne Solimed i jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie wykorzystamy dane osobowe, które podasz w celu rezerwacji wizyty lub obsługi wszelkich pytań, które możesz mieć.

W zależności od odpowiedzi z kwestionariusza zdrowotnego możesz być poproszony o skontaktowanie się z lekarzem w celu uzyskania dalszych porad przed kontynuowaniem konsultacji. Podczas tej rozmowy mogą udostępniać Twoje dane osobowe lekarzowi wyłącznie w celu uzyskania porady lekarskiej co do prawidłowości leczenia.

Centrum Medyczne Solimed nie jest upoważniony do wykorzystywania Twoich danych osobowych w jakikolwiek inny sposób i będzie zobowiązany do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Twoich danych osobowych.

4.3 Wszelkie dane osobowe, które uzyskamy w ramach Usług, będą przechowywane zgodnie z naszymi ustawowymi obowiązkami.

5. Cena i płatność

5.1 Mamy obowiązek poinformować pacjentów o kosztach leczenia przed konsultacjami. Dopilnujemy, aby nasze ceny konsultacji, diagnozy i leczenia były jasno określone na naszej stronie internetowej. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT. Koszty leczenia zostaną opłacone w Poradni Zdrowia po konsultacji.

5.2 Możliwe jest, że pomimo naszych najlepszych starań, ceny niektórych Usług wymienionych w Witrynie mogą być nieprawidłowe. Nie jesteśmy zobowiązani do świadczenia Ci Usług po niewłaściwej cenie, jeśli błąd cenowy jest oczywisty.

5.3 Od czasu do czasu z powodu okoliczności, na które nie mamy wpływu umówione spotkania mogą ulec zmianie z krótkim wyprzedzeniem. W miarę możliwości zostaną podjęte starania, aby zapewnić odpowiednią alternatywę, a my skontaktujemy się z Tobą, korzystając z danych podanych podczas dokonywania rezerwacji. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione w wyniku odwołania wizyty.

5.4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

5.5. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

Mastercard and Visa

5.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5.8. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14
dni.

6. Nasza odpowiedzialność

6.1 Jesteśmy prawnie zobowiązani do świadczenia Usług, które są zgodne z umową. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, których nie można racjonalnie przewidzieć, ani za jakiekolwiek straty biznesowe (w tym utratę zysków, kontraktów, wartości firmy, możliwości i inne podobne straty). Nie możemy i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzekazania przez Państwa specjalistów pełnych, prawdziwych i dokładnych informacji podczas konsultacji.

6.2 Nie obejmuje to ani nie ogranicza w żaden sposób naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie, ani naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd ani żadnej innej odpowiedzialności, której zgodnie z obowiązującym prawem nie można wykluczyć.

6.3 Żadne postanowienie w tej sekcji ani w innym miejscu naszego Regulaminu nie wpływa na ustawowe prawa użytkownika.

7. Wszelkie formalne informacje prawne należy przesyłać do nas na nasz adres  działu obsługi klienta podany w sekcji  Kontakt.

8. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań, które jest spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą.

9. Podsumowanie

9.1 Jeżeli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny, wówczas postanowienie to zostanie uznane za usunięte z niniejszych Warunków, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

9.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Nowa wersja zostanie opublikowana na tej stronie internetowej i zacznie obowiązywać natychmiast po opublikowaniu. Jeśli korzystasz ze strony internetowej po wejściu w życie nowych warunków, wyrażasz zgodę na nowe warunki.

9.3 Ty i my zgadzamy się, że prawo Polskie oraz Unii Europejskiej ma zastosowanie do niniejszych Warunków i że wszelkie spory między nami wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi będą rozpatrywane wyłącznie przez krajowy wymiar sprawiedliwości. Jesteśmy prawnie zobowiązani do poinformowania Cię, że zakupy mogą być zawierane tylko w języku polskim i że nie obowiązują żadne wymagania dotyczące składania wniosków publicznych.

Warunki korzystania z witryny internetowej

1.1 Witryna jakubloster.pl jest obsługiwana Solimed Jakub Loster z siedzibą os. Szymanowskiego 6/LU 32-020 Wieliczka  NIP: 7352149578, REGON: 120193397.

1.2 Korzystanie z Witryny odbywa się na warunkach zawartych w tym dokumencie. Uzyskując dostęp, przeglądając, używając, rejestrując się lub składając zamówienie w Witrynie, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania w całości. Stanowią one prawną umowę między Tobą a nami i mogą być zmieniane wyłącznie za naszą zgodą. Należy je czytać w połączeniu z wszelkimi szczegółami podanymi w Witrynie, dotyczącymi sposobu działania Witryny i dostępnych usług. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, natychmiast zaprzestań korzystania z Witryny.

1.3 Dostawa jakichkolwiek produktów lub usług, które zamawiasz za pośrednictwem Witryny, podlega naszym Warunkom i postanowieniom. Powinieneś również przeczytać naszą Politykę prywatności.

1.4 Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków użytkowania bez wcześniejszego powiadomienia poprzez zmianę ich w Witrynie.

2. Dostęp do witryny

2.1 Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie działać w sposób ciągły lub bez przerw ani że będzie wolna od błędów. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całość lub część Witryny bez powiadomienia. Nie będziemy wobec Ciebie odpowiedzialni, jeśli z jakiegokolwiek powodu Witryna będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Nie wolno próbować zakłócać prawidłowego działania Witryny w szczególności nie wolno próbować obchodzić zabezpieczeń, manipulować lub w inny sposób zakłócać działania Witryny.

2.2 Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że Twój system komputerowy spełnia wszystkie odpowiednie specyfikacje techniczne niezbędne do korzystania z Witryny i jest kompatybilny z Witryną. Rozumiesz również, że nie możemy i nie gwarantujemy, że jakakolwiek zawartość Witryny będzie wolna od infekcji, wirusów i / lub innego kodu, który ma właściwości destrukcyjne. Jesteś odpowiedzialny za wdrożenie kontroli antywirusowych i bezpieczeństwa, aby spełnić Twoje wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności wprowadzania i wyprowadzania danych.

2.3 Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych funkcji lub części Witryny lub całej Witryny tylko do użytkowników, którzy są u nas zarejestrowani. Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie możesz ich ujawniać osobom trzecim. Mamy prawo zablokować dowolny kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, wybrane przez Ciebie lub przez nas przydzielone, w dowolnym momencie, jeśli naszym zdaniem nie zastosowałeś się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania. Jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Witryny za pośrednictwem twojego połączenia internetowego, są świadome niniejszych Warunków użytkowania i że ich przestrzegają.

2.4 Zakup niektórych produktów i usług w Witrynie podlega wymaganiom wiekowym określonym przez prawo. Prawo nie zezwala nam na dostarczanie tych produktów lub usług osobom, które nie spełniają tych wymagań wiekowych, a jeśli jesteś niepełnoletni, nie możesz próbować zamawiać tych produktów lub usług za pośrednictwem Witryny.

3. Dokładność informacji

3.1 Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje w Witrynie są dokładne, ale komentarze i inne materiały zamieszczane w Witrynie nie mają stanowić porady, na której należy polegać. Z wyjątkiem zakresu, w jakim mają zastosowanie nasze Warunki i / lub Polityka prywatności, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, że jakiekolwiek informacje są dokładne, kompletne lub aktualne oraz, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody spowodowane poleganiem na takich informacjach przez Ciebie lub kogokolwiek komu przekazujesz takie informacje.

3.2 Jeśli znajdziesz jakiekolwiek niedokładne informacje w Witrynie, poinformuj nas o tym, a my postaramy się je poprawić jeśli wyrazimy na to zgodę tak szybko jak to będzie praktycznie możliwe.

4. Korzystanie z treści

4.1 Prawa autorskie, prawa do baz danych, znaki towarowe, nazwy domen i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów i informacji w Witrynie należą do nas lub są dla nas licencjonowane.

4.2 Możesz pobierać lub drukować kopie Treści w Witrynie wyłącznie na użytek własny, niekomercyjnego użytku. Jeśli pobierasz lub drukujesz kopie Treści, musisz zachować wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności intelektualnej zawarte w oryginalnym materiale.

4.3 Nasza nazwa nie może być używana w jakikolwiek sposób, w tym w reklamach lub materiałach promocyjnych stanowiących dystrybucję materiałów w Witrynie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

5. Ogólne

5.1 Wszelkie formalne zawiadomienia prawne należy przesyłać do nas na adres naszego działu obsługi klienta podany w sekcji Kontakt.

5.2 Niewyegzekwowanie przez nas prawa nie skutkuje zrzeczeniem się tego prawa. Użytkownik nie może cedować ani przenosić swoich praw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania.

5.3 Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za niewykonalną z mocy prawa, wszystkie pozostałe części niniejszych Warunków użytkowania pozostaną nienaruszone i pozostaną w mocy.

5.4 Ty i my zgadzamy się, że prawo Polskie oraz Unii Europejskiej ma zastosowanie do niniejszych Warunków i że wszelkie spory między nami wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi będą rozpatrywane wyłącznie przez krajowy wymiar sprawiedliwości. Jesteśmy prawnie zobowiązani do poinformowania Cię, że zakupy mogą być zawierane tylko w języku polskim i że nie obowiązują żadne wymagania dotyczące składania wniosków publicznych.